POBIERZ

POBIERZ

Pobierz ten regulamin jako plik pdf. 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

Załącznik nr 2 - Formularz reklamacyjny

 

 

Regulamin sklepu

 

 

CZEŚĆ!

Cieszę się, że zainteresowały Cię moje produkty. Jestem Marta i świadczę usługi marketingu internetowego oraz tworzę treści cyfrowe, które sprzedaje za pośrednictwem sklepu, dostępnego na stronie https://cyfrowa-krolowa.pl

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym są zawarte informacje o tym, jak złożyć zamówienie, zapłacić za nie, czy złożyć reklamację. Jeśli nasuwają Ci się dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiem pod adresem e-mail: hello@cyfrowa-krolowa.pl.

 

 

§1

DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca – Marta Król, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Evergreen Agency Marta Król, ul. Białych 3/2, 44-200 Rybnik, NIP: 6423239757

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.  

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby.

7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cyfrowa-krolowa.pl/regulamin

8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://cyfrowa-krolowa.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

9. Usługa – wykonanie czynności przez Wykonawcę na rzecz Klienta (według wcześniejszych ustaleń).

10. Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

11. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

12. Cena - widoczna w Sklepie cena Produktu lub Usługi zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.

13. Promocja - szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Sprzedawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Sprzedawcę zasadach np. obniżenie ceny Produktu lub Usługi

14. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Kupującemu przed zawarciem umowy.

2. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Brak akceptacji jego postanowień wiąże się z z odstąpieniem możliwości dokonania zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych oraz Usług są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych oraz Usług, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

6. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

7. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu, 
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

8. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

9. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 

§ 3

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu, czy Usługi w różnych Cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę poprzez platformę EasyCart lub wypełnienie formularza kontaktowego. 
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej.

4. Jeśli Kupujący składa Zamówienie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.

5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

6. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 

7. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online czy e-booków wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie.

 

§ 4

METODY PŁATNOŚCI

 

1. Obsługę procesu zamówienia Produktu, w tym obsługę płatności za Produkty oraz realizację obowiązków, o których mowa w § 3 powyżej Sprzedawca powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis EasyCart dostępny pod adresem www.easycart.pl. Podmiot prowadzący EasyCart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.

2. Sprzedawca umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w EasyCart.

3. W przypadku złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktowy, Sprzedawca umożlwia opłacenie Zamówienia za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na konto wskazane przez Sprzedawcę.

4. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie, w celu jego realizacji, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, Klient zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę EasyCart.

5. W celu nabycia Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem EasyCart, Klient musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem EasyCart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.

6. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 

7. Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero zapłaceniu Ceny.

 

§ 5

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 

1. Jeśli w trakcie zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Produktu lub Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Sprzedawcą.

2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług, a Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1. Rozpoczęcie korzystania z Produktu lub Usługi przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5. Aby odstąpić od Umowy należy powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem tradycyjnym i Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§ 6

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY

 

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 7

NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie Twojego żądania za uzasadnione.

 

§ 8

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia odbywa się bez zakładania i posiadania konta w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@cyfrowa-krolowa.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 9

AKCJE PROMOCYJNE I PRZEDSPRZEDAŻ

 

1. Sprzedawca organizuje Promocje na wybrane Produkty lub Usługi dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

2. Produkty i Usługi mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

3. Sprzedawca ma prawo organizować przedsprzedaż produktów, polegającą na prezentowaniu w Sklepie produktów przed udostępnieniem ich do oficjalnej sprzedaży i umożliwieniu złożenia zamówienia i zawarcie umowy dotyczącej tych produktów w odroczonym terminem realizacji.

4. Czas trwania przedsprzedaży jest ograniczony. Ilość produktów przeznaczonych do przedsprzedaży może być ograniczona. Prognozowany termin realizacji umowy objętej przedsprzedażą, widoczny jest każdorazowo na stronie produktu, którego dotyczy przedsprzedaż.

5. W przypadku udostępnienia Produktu lub Usługi w ramach Promocji, Sprzedawca oznacza, że dany Produkt lub Usługa jest w cenie promocyjnej.

 

§ 10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 11

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zakupu Produktów lub Usług.

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://cyfrowa-krolowa.pl/polityka_prywatnosci/.

 

§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2023 r.

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

 

KONTAKT

 

Evergreen Agency Marta Król

Białych 3/2, Rybnik 44-200

NIP: 6423239757

 

Możesz się ze mną skontaktować poprzez

tel. 786-505-245

e-mail: hello@cyfrowa-krolowa.pl

formularz kontaktowy

 


 

© 2024 MARTA KRÓL ALL RIGHTS RESERVED

 

hello@cyfrowa-krolowa.pl

Dołącz do społeczności ponad 1000 osób, które tak jak Ty, nieustannie poszukują sposobów na rozwój i doskonalenie swoich marketingowych działań. Zostaw swój kontakt i zacznij kształtować przyszłość Twojej marki w cyfrowym świecie.

Odezwij  się

Zostańmy w kontakcie